Спеціалізація: Фінансово-економічна безпека

Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: магістр

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 1 рік і 4 місяці на очній і заочній формах навчання

Відео-презентація

Переваги спеціалізації

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців у галузі економіки з акцентом на здобуття знань і умінь у сфері фінансово-економічної безпеки, що надасть можливість самостійно розв’язувати комплексні проблеми щодо уникнення і попередження ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці суб’єктів господарювання, формувати і супроводжувати функціонування системи захисту їх економічних інтересів, а також проводити оригінальні дослідження у сфері фінансово-економічної безпеки.

Програма орієнтована на вивчення підходів до оцінки та забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, уникнення і попередження ризиків і загроз безпеці суб’єктів господарювання та захисту їх економічних інтересів.

Серед головних переваг професії «економіст» слід відмітити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у морський галузі та інших сферах економіки. За даними рекрутингових агентств професії економічного профілю входять до п’ятірки найбільш популярних у рейтингу професій в Україні.

Основні дисципліни

Дисципліни за циклом професійної підготовки:

«Мікроекономіка (поглиблений рівень)», «Макроекономіка (поглиблений рівень)», «Економічна діагностика», «Регулювання економіки та соціально-трудові відносини»,«Економічна безпека підприємства», «Фінансова безпека підприємства», «Інвестиційний аналіз».

Дисципліни за циклом вільного вибору:

«Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Міжнародне економічне право і регулювання морської галузі», «Кібербезпека на підприємстві», «Фінансовий моніторинг», «Економічна розвідка», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» «Фінансовий облік», «Економіка судноплавних компаній», «Економіка портової галузі».

Дисципліни за циклом загальної підготовки:

«Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін».

Практична підготовка

Студенти проходять переддипломну (дослідницьку) практику протягом чотирьох тижнів на провідних підприємствах різних сфер діяльності, за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями переддипломної практики є адміністрації морських та річкових портів, стивідорні компанії, галузеві асоціації та організації, уряд, включаючи міністерства, центральні органи влади, консалтингові фірми, банки та інші фінансові компанії, страхові організації, національні та міжнародні урядові та неурядові агенції з розвитку кооперації, та інші підприємства та організації.

Студенти приймають участь у майстер-класах провідних економістів та фінансистів, топ-менеджерів, зустрічах з відомими особистостями, у наукових і науково-практичних Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Студенти публікують наукові статті або тези доповідей на конференціях самостійно або у співавторстві з викладачами, можуть приймати участь у науково-дослідній роботі випускаючої кафедри «Економіка і фінанси».

Працевлаштування випускників

Ви отримаєте можливість широкого вибору місць працевлаштування. Магістри з економіки у галузі фінансово-економічної безпеки можуть працювати на посадах топ-менеджерів будь-яких підприємств, створювати та очолювати власні компанії, працювати на посадах аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, керівників підрозділів з фінансово-економічної безпеки, консультантів у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств, установ і організацій, відповідальними працівниками фінансових установ, економічними радниками, консультантами з економічних питань, оглядачами з економічних питань, членами ревізійних комісій, наглядових рад, членами правління акціонерного товариства тощо.

Приклади організацій та видів діяльності, де потрібні магістри з фінансово-економічної безпеки: адміністрації морських та річкових портів, стивідорні компанії, галузеві асоціації та організації, уряд, включаючи міністерства, центральні органи влади, муніципалітети, транспортно-експедиторські та логістичні фірми, агентські та крюїнгові компанії, проектні і науково-дослідні організації, консалтингові фірми, банки та інші фінансові компанії, страхові організації, національні та міжнародні урядові та неурядові агенції з розвитку кооперації, та інші.

Випускники та студенти про спеціальність

Бундюк Руслан,

выпускник ОИИМФа (ОНМУ) 1992 года

директор компании «MSC Crewing Services»,

к.э.н.,член-корреспондент ТАУ,

председатель экзаменационной комиссии по защите магистерских работ по специальности «Экономика» в ОНМУ

Почему я выбрал экономическую специальность?

Одесса – морская столица Украины, и мне хотелось внести свой вклад в развитие морской отрасли.

Именно поэтому при поступлении в наш легендарный Одесский водный я сделал выбор в пользу специальности «Экономика и организация водного транспорта».

Какие дисциплины больше всего понравились в процессе обучения?

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

Что мне дало образование в Одесском водном?

Знания, полученные в Одесском водном, стали основой развития моей карьеры в международном морском бизнесе. Профессорско-преподавательский состав университета – это команда высококвалифицированных специалистов, которые прививают любовь к будущей профессии с первого дня и на всю жизнь.

Обращение к абитуриентам

Дорогие абитуриенты! Вы приняли правильное решение, выбрав Одесский национальный морской университет. Теперь Ваше будущее в надежных руках. Учитесь, вникайте, развивайтесь и дерзайте – это залог Вашего успеха и карьерного роста!

Капацына Николай,

выпускник ОНМУ 2008 года

Собственник компании Рейдовый терминал «Конкорд»,

член наблюдательного совета Одесского национального морского университета

Почему я выбрал экономическую специальность?

Поскольку я потомственный портовик, то выбор профессии, связанной с морем, даже не обсуждался. А так как я мечтал создать собственный бизнес, связанный с морским транспортом, я выбрал специальность «Экономика предприятия» в Одесском национальном морском университете.

В процессе учебы больше всего мне пришлись по душе дисциплины профессиональной направленности, посвященные вопросам экономики предприятий, экономического анализа, финансирования инвестиций, обоснования хозяйственных решений и оценки рисков, экономики портовой деятельности и экономики судоходных компаний.

Экономическое образование в Одесском национальном морском университете позволило мне стать профессионалом своего дела, создать собственный бизнес, дало стимул не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, стремиться к новым горизонтам.

Уважаемые абитуриенты ОНМУ!

Сегодня морская индустрия Украины динамично развивается, появляются новые частные компании и проекты, приходят крупные иностранные инвесторы. Грамотные экономисты разного профиля нужны на любом предприятии – в мелких и крупных морских компаниях, в морских и речных портах, в банках, на больших промышленных предприятиях.

Поздравляю! Выбрав специальность «Экономика» в Одесском национальном морском университете, вы получили шанс на успех и благополучие!

Геврек Юлия

студентка 1 курса магистратуры специальности «Экономика», 34 года

Почему я выбрала экономическую специальность?

Я окончила эксплуатационный факультет ОНМУ по специальности «Организация перевозок и управление на водном транспорте» в 2008 году, получила диплом специалиста. После окончания у меня не было сомнений, что я продолжу свое образование в стенах родного университета. Вот только со второй специальностью на тот момент не было ясной картины и представления.

Волей судьбы я была погружена в мир экономики и финансов. Проработав в этой сфере более 10 лет, не имея при этом высшего образования по данной специальности, я четко определила для себя необходимость поступать на экономику. С выбором вуза вопрос даже не стоял, а вот на выпускающей кафедре экономики и финансов в нём, меня ждал настоящий сюрприз.

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

В первую очередь хочу отметить, что база знаний, которую дают преподаватели кафедры – просто фундаментальна, и ничем не уступает учебным программам, которые предлагают в специализированных экономических вузах страны. Меня очень порадовал учебный план, представленный выпускающей кафедрой. Вся программа магистратуры по экономике нацелена на то, чтобы сформировать понимание происходящих процессов, как в стране, так и в мире в целом, развить аналитическое мышление и способность критически оценивать различные проблемы и ситуации, научиться анализировать производственные и финансовые процессы на предприятиях, разрабатывать инвестиционные и другие проекты. Дисциплины «Экономическая диагностика», «Экономическая безопасность предприятия», «Международные стандарты финансовой отчетности» и другие дают необходимые навыки для работы экономиста. В любой сфере деятельности, владея такими навыками, мы обретаем несомненный ключ к успеху!

Кроме того, ОНМУ осуществляет подготовку магистров экономики с учетом особенностей работы предприятий морского транспорта, студенты ориентируются в специфике транспортного процесса, хорошо знают проблемы отрасли.

Абсолютно весь преподавательский состав находится в постоянном контакте со студентами, преподаватели открыты к общению и готовы не только преподнести информацию в лекционном материале, а и буквально «разложить по полочкам» и показать, как это работает на практике.

Обращение к абитуриентам

Всем абитуриентам советую поступать в ОНМУ и получить престижное экономическое образование, которое позволит построить успешную карьеру!

Морська освіта – це Ваш капітал!Випускова кафедра «Економіка і фінанси» готує магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» за двома спеціалізаціями: «Фінансово-економічна безпека» та «Економіка морського транспорту»


Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Наверх