Спеціалізація: Економіка морського транспорту

Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітній рівень: магістр

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 1 рік і 4 місяці на очній і заочній формах навчання

Освітньо-професійна програма

Відео-презентація

Переваги спеціалізації

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців зі спеціальною економічною освітою, які здатні розв’язувати складні завдання, наукові та практичні проблеми у економічній сфері, в тому складі у галузі економіки морського транспорту, що передбачає застосування теорії та методів економічної науки і знання роботи підприємств морської галузі.

Програма має прикладний характер і передбачає поєднання поглиблених курсів з економіки і фінансів підприємств з вивченням економіки судноплавних компаній, економіки портової галузі, транспортних підприємств сервісної діяльності.

Серед головних переваг професії «економіст» слід відмітити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у морський галузі та інших сферах економіки. За даними рекрутингових агентств професії економічного профілю входять до п’ятірки найбільш популярних у рейтингу професій в Україні.

Основні дисципліни

Дисципліни за циклом професійної підготовки:

«Мікроекономіка (поглиблений рівень)», «Макроекономіка (поглиблений рівень)», «Економічна діагностика», «Регулювання економіки та соціально-трудові відносини», «Економіко-математичне моделювання», «Економіка судноплавних компаній», «Економіка портової галузі».

Дисципліни за циклом вільного вибору:

«Інвестиційний аналіз», «Економічна безпека підприємства», «Міжнародне економічне право і регулювання морської галузі», «Міжнародні стандарти фінансової звітності», «Економічна розвідка», «Фінансовий облік», «Фінансовий моніторинг»,«Економіка морських пасажирських перевезень»,«Економіка підприємств сервісної діяльності», «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств».

Дисципліни за циклом загальної підготовки:

«Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін».

Практична підготовка

Студенти проходять переддипломну (дослідницьку) практику протягом чотирьох тижнів на провідних державних та приватних підприємствах морського транспорту, за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями переддипломної практики є ДП «Адміністрація морських портів України», державні та приватні стивідорні підприємства; судноплавні компанії; логістичні компанії, експедиторські, агентські, крюїнгові фірми; та інші підприємства і організації морегосподарського комплексу.

Студенти приймають участь у майстер-класах провідних економістів транспортних підприємств, топ-менеджерів, зустрічах з відомими особистостями транспортної галузі, у наукових і науково-практичних Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Студенти публікують наукові статті або тези доповідей на конференціях самостійно або у співавторстві з викладачами, можуть приймати участь у науково-дослідній роботі випускаючої кафедри «Економіка і фінанси».

Працевлаштування випускників

Ви отримаєте можливість широкого вибору місць працевлаштування в морській галузі та інших галузях економіки. Випускники можуть працювати на посадах топ-менеджерів підприємств морського транспорту, створювати та очолювати власні компанії, працювати начальниками підрозділів, головними економістами, аналітиками, економістами, фінансовими менеджерами, фінансовими директорами, комерційними директорами, головними бухгалтерами, спеціалістами з бюджетування та управлінського обліку, менеджерами з планування та управлінського обліку, аудиторами, економічними радниками, кредитними консультантами, кредитними брокерами, експертами-оцінювачами, асистентами викладачів вишів, дослідниками, науковими співробітниками, менеджерами з управління проектами.

Приклади організацій та видів діяльності, де потрібні магістри з економіки: адміністрації морських та річкових портів, стивідорні компанії, галузеві асоціації та організації, уряд, включаючи міністерства, центральні органи влади, муніципалітети, круїзні компанії, транспортно-експедиторські та логістичні фірми, агентські та крюїнгові компанії, проектні і науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади, консалтингові фірми, банки та інші фінансові компанії, страхові організації, національні та міжнародні урядові та неурядові агенції з розвитку кооперації, журналістика і медіа.

Випускники та студенти про спеціальність

Бундюк Руслан,

выпускник ОИИМФа (ОНМУ) 1992 года

директор компании «MSC Crewing Services»,

к.э.н.,член-корреспондент ТАУ,

председатель экзаменационной комиссии по защите магистерских работ по специальности «Экономика» в ОНМУ

Почему я выбрал экономическую специальность?

Одесса – морская столица Украины, и мне хотелось внести свой вклад в развитие морской отрасли.

Именно поэтому при поступлении в наш легендарный Одесский водный я сделал выбор в пользу специальности «Экономика и организация водного транспорта».

Какие дисциплины больше всего понравились в процессе обучения?

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

Что мне дало образование в Одесском водном?

Знания, полученные в Одесском водном, стали основой развития моей карьеры в международном морском бизнесе. Профессорско-преподавательский состав университета – это команда высококвалифицированных специалистов, которые прививают любовь к будущей профессии с первого дня и на всю жизнь.

Обращение к абитуриентам

Дорогие абитуриенты! Вы приняли правильное решение, выбрав Одесский национальный морской университет. Теперь Ваше будущее в надежных руках. Учитесь, вникайте, развивайтесь и дерзайте – это залог Вашего успеха и карьерного роста!

Капацына Николай,

выпускник ОНМУ 2008 года

Собственник компании Рейдовый терминал «Конкорд»,

член наблюдательного совета Одесского национального морского университета

Почему я выбрал экономическую специальность?

Поскольку я потомственный портовик, то выбор профессии, связанной с морем, даже не обсуждался. А так как я мечтал создать собственный бизнес, связанный с морским транспортом, я выбрал специальность «Экономика предприятия» в Одесском национальном морском университете.

В процессе учебы больше всего мне пришлись по душе дисциплины профессиональной направленности, посвященные вопросам экономики предприятий, экономического анализа, финансирования инвестиций, обоснования хозяйственных решений и оценки рисков, экономики портовой деятельности и экономики судоходных компаний.

Экономическое образование в Одесском национальном морском университете позволило мне стать профессионалом своего дела, создать собственный бизнес, дало стимул не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, стремиться к новым горизонтам.

Уважаемые абитуриенты ОНМУ!

Сегодня морская индустрия Украины динамично развивается, появляются новые частные компании и проекты, приходят крупные иностранные инвесторы. Грамотные экономисты разного профиля нужны на любом предприятии – в мелких и крупных морских компаниях, в морских и речных портах, в банках, на больших промышленных предприятиях.

Поздравляю! Выбрав специальность «Экономика» в Одесском национальном морском университете, вы получили шанс на успех и благополучие!

Геврек Юлия

студентка 1 курса магистратуры специальности «Экономика», 34 года

Почему я выбрала экономическую специальность?

Я окончила эксплуатационный факультет ОНМУ по специальности «Организация перевозок и управление на водном транспорте» в 2008 году, получила диплом специалиста. После окончания у меня не было сомнений, что я продолжу свое образование в стенах родного университета. Вот только со второй специальностью на тот момент не было ясной картины и представления.

Волей судьбы я была погружена в мир экономики и финансов. Проработав в этой сфере более 10 лет, не имея при этом высшего образования по данной специальности, я четко определила для себя необходимость поступать на экономику. С выбором вуза вопрос даже не стоял, а вот на выпускающей кафедре экономики и финансов в нём, меня ждал настоящий сюрприз.

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

В первую очередь хочу отметить, что база знаний, которую дают преподаватели кафедры – просто фундаментальна, и ничем не уступает учебным программам, которые предлагают в специализированных экономических вузах страны. Меня очень порадовал учебный план, представленный выпускающей кафедрой. Вся программа магистратуры по экономике нацелена на то, чтобы сформировать понимание происходящих процессов, как в стране, так и в мире в целом, развить аналитическое мышление и способность критически оценивать различные проблемы и ситуации, научиться анализировать производственные и финансовые процессы на предприятиях, разрабатывать инвестиционные и другие проекты. Дисциплины «Экономическая диагностика», «Экономическая безопасность предприятия», «Международные стандарты финансовой отчетности» и другие дают необходимые навыки для работы экономиста. В любой сфере деятельности, владея такими навыками, мы обретаем несомненный ключ к успеху!

Кроме того, ОНМУ осуществляет подготовку магистров экономики с учетом особенностей работы предприятий морского транспорта, студенты ориентируются в специфике транспортного процесса, хорошо знают проблемы отрасли.

Абсолютно весь преподавательский состав находится в постоянном контакте со студентами, преподаватели открыты к общению и готовы не только преподнести информацию в лекционном материале, а и буквально «разложить по полочкам» и показать, как это работает на практике.

Обращение к абитуриентам

Всем абитуриентам советую поступать в ОНМУ и получить престижное экономическое образование, которое позволит построить успешную карьеру!

Морська освіта – це Ваш капітал!Випускова кафедра «Економіка і фінанси» готує магістрів за спеціальністю 051 «Економіка» за двома спеціалізаціями: «Економіка морського транспорту» та «Фінансово-економічна безпека»


Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Наверх