1. Проектний аналіз Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення аналізу проектів з урахуванням особливостей…

 2. Теорія та практика бізнес-планування Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень та навичок з використання методичного забезпечення процесів…

 3. Маркетинг в проектній діяльності Метою курсу є знаходження взаємовигідного компромісу між потребами потенційних споживачів і виробничими можливостями компанії з урахуванням можливих…

 4. Технологія прийняття управлінських рішень Метою викладання є формування у слухачів глибокого розуміння теоретичних основ процесу прийняття рішень та вироблення умінь і навичок управління з…

 5. Креативні технології та інновації Метою викладання є вивчення креативних технологій управління проектами та інноваціями, застосування інноваційних механізми та інновінгу в управлінні…

 6. Управління закупівлями та постачанням в проектах Мета дисципліни є формування знань та навичок практичного застосування при виконанні процесів закупівлі або придбання продуктів, послуг та…

 7. Управління ризиками Метою вивчення дисципліни «Управління ризиками» є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок в області управління…

 8. Прийняття проектних рішень Метою дисципліни є формування знань щодо сучасних системних досліджень в сфері управління проектами, а також отримання студентами практичних навичок…

 9. Теорія ймовірностей та математична статистика Основною метою курсу є ознайомлення з фундаментальними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики, вивчення законів і методів цієї…

 10. Основи теорії систем і управління Мета вивчення дисципліни - отримання знань з основ системного аналізу, основам моделювання систем різної природи, методологічним основам управління.…

 11. Методи наукових досліджень Мета вивчення дисципліни - отримання знань з теоретичних положень та методичного забезпечення проведення наукових досліджень. В результаті вивчення…

 12. Методи стратегічного менеджменту Метою вивчення дисципліни «Методи стратегічного менеджменту» є формування у студентів навичок практичного застосування прийомів і методів проведення…

 13. Управління процесами в проекті і планування дій засобами інформаційних систем Метою вивчення дисципліни «Управління процесами в проекті» є формування уявлення основних процесів у проектах, як інструменту підвищення діяльності…

 14. Основи менеджменту і управління проектами і програмами Метою викладання дисципліни «Управління проектами та програмами» є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок, необхідних…

 15. Інформаційні системи та технології

 16. Управління якістю у проекті Доцільність створення сертифікація систем управління якістю згідно до міжнародних стандартів ISO 9000:2015, методи управління якістю проекту,…

 17. Моніторинг виконання проекту і відстеження проекту засобами інформаційних систем Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи наукових та професійних знань в області управління ризиком та їх застосування в…

 18. Постачання та збут в логістиці

 19. Діагностика стану підприємства та підприємницька активність Метою є формування у майбутніх фахівців системного управлінського мислення та навичок діагностування різноманітних аспектів діяльності підприємства з…

 20. Дослідження операцій у транспортних системах «Дослідження операцій в транспортних системах» є математичною дисципліною,  предметом дослідження якої є математичні моделі та чисельні методи…

 21. Логістика

 22. Формування проектної команди Метою дисципліни є надання студентам знань методологічних основ у створення проектних команд за стандартами у галузі управління проектами і…

 23. Методологічні принципи та обґрунтування прийняття рішень

 24. Соціальна та екологічна безпека в проекті Метою дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності» є формування загальних системних уявлень, теоретичних знань та практичних навичок щодо…

 25. Методи та моделі планування в проекті Метою викладання є надання студентам знань з теоретичних основ економіко-математичного моделювання: оптимізаційних задач та методів математичного…

 26. Методологія управління проектами та програмами Метою викладання дисципліни є надання слухачам знань з теоретичних положень та методичного забезпечення процесів ініціалізації та планування проекту,…

 27. Теоретико-економічні аспекти проектної діяльності Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення процесів ініціалізації, планування, виконання…

 28. Системна організація бізнес-процесів на транспорті

 29. Моделювання транспортних процесів і систем

 30. Управління ланцюгом постачань та ризиками в логістики Метою вивчення дисципліни «Управління ланцюгами постачань та ризики в логістиці» є формування у студентів професійних компетенцій з планування,…

 31. Основи управління проектами Метою вивчення курсу є надання знань про методи, техніки та інструментарій управління проектами. Вивчення принципів проектної діяльності…

 32. Ділові комунікації в бізнесі Мета курсу полягає в набутті студентами теоретичних знань з питань комунікацій в менеджменті, оволодіння практичними навичками організації ділових…

 33. Моделі та методи ризик-менеджмента

Наверх