1. Проектний аналіз Метою вивчення дисципліни є надання знань щодо методів визначення змісту проекту, побудови структури проекту, календарного планування, оцінки…

 2. Теорія та практика бізнес-планування Метою викладання дисципліни «Планування проектних дій: Теорія і практика бізнес-планування» є надання студентам знань з теоретичних положень і…

 3. Основи маркетингу Метою курсу є придбання теоретичних навиків в області базових понять маркетингу і практичних навиків в частині рішення виробничих задач, які…

 4. Основи маркетингу та менеджменту Метою курсу є вивчення основ управлінської діяльності і базових положень при дослідженні ринку будь-якої галузі економіки.…

 5. Маркетинг в плануванні проектної діяльності Метою курсу є знаходження взаємовигідного компромісу між потребами потенційних споживачів і виробничими можливостями компанії з урахуванням можливих…

 6. Планування інвестицій Метою є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю…

 7. Технологія прийняття управлінських рішень

 8. Креативні технології та інновації Метою викладання є вивчення креативних технологій управління проектами та інноваціями.…

 9. Управління закупівлями та постачанням в проектах Мета дисципліни є формування знань та навичок практичного застосування при виконанні процесів закупівлі або придбання продуктів, послуг та…

 10. Основи менеджменту

 11. Підприємницька діяльність Метою викладання дисципліни є надання знань з історії підприємництва, інфраструктури підприємницького середовища, матеріальної бази та методології…

 12. Управління ризиками

 13. Прийняття управлінських рішень Метою дисципліни є формування знань щодо сучасних системних досліджень в сфері управління проектами, а також отримання студентами практичних навичок…

 14. Теорія ймовірностей та математична статистика Основною метою курсу є ознайомлення з фундаментальними поняттями теорії ймовірностей та математичної статистики, вивчення законів і методів цієї…

 15. Управління логістичними операціями Метою викладання дисципліни «Управління ланцюгами постачань» є вивчення теорії, організаційних принципів та практики управління ланцюгами постачань.…

 16. Мікроекономіка Мета вивчення дисципліни - отримання знань про закономірності функціонування мікросистем у різних ринкових ситуаціях, оволодіння універсальним…

 17. Основи теорії систем і управління Мета вивчення дисципліни - отримання знань з основ системного аналізу, основам моделювання систем різної природи, методологічним основам управління.…

 18. Методи наукових досліджень Мета вивчення дисципліни - отримання знань з теоретичних положень та методичного забезпечення проведення наукових досліджень. В результаті вивчення…

 19. Теоретичні основи стратегічного менеджменту

 20. Методи стратегічного менеджменту Метою вивчення дисципліни «Методи стратегічного менеджменту» є формування у студентів навичок практичного застосування прийомів і методів проведення…

 21. Управління процесами в проекті Метою вивчення дисципліни «Теоретичні основи стратегічного менеджменту» є оволодіння базовими знання, методикою і організацією стратегічного аналізу…

 22. Логістика та управління ланцюгами постачань

 23. Інформаційні системи на транспорті

 24. Інтегровані транспортні системи Метою є вивчення особливостей процесів інтеграції транспортних систем. У результаті, знати основні поняття з теорії інтеграції транспортних систем,…

 25. Проектування та забезпечення якості транспортних систем Дослідження та проектування транспортних систем у складі логістичних систем, підвищення якості перевезень  та обслуговування суден у морських портах…

 26. Проекти розвитку підприємств транспортного комплексу

 27. Системи управління якістю на морському транспорті Підвищення якості перевезень та обслуговування суден у морських портах, побудова систем управління якістю на  підприємствах  морського транспорту,…

 28. Системний аналіз транспортних процесів Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення процесів організації системного…

 29. Управління якістю у проекті Доцільність створення сертифікація систем управління якістю згідно до міжнародних стандартів ISO 9000:2015, методи управління якістю проекту,…

 30. Проекти реструктуризації та розвитку підприємств Метою вивчення дисципліни є оволодіння основними теоретичними положеннями управління проектами, програмами реструктуризації та розвитку підприємства,…

 31. Моніторинг виконання проекту Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи наукових та професійних знань в області управління ризиком та їх застосування в…

 32. Логістичні операції

 33. Планування проектної діяльності

 34. Діагностика стану підприємства Метою є формування у майбутніх фахівців системного управлінського мислення та навичок діагностування різноманітних аспектів діяльності підприємства з…

 35. Дослідження операцій у транспортних системах «Дослідження операцій в транспортних системах» є математичною дисципліною,  предметом дослідження якої є математичні моделі та чисельні методи…

 36. Планування дій в проекті засобами інформаційних систем Метою викладання дисципліни «Планування проектних дій: Планування дій в проекті засобами інформаційних систем» є формування комп'ютерної моделі…

 37. Відстеження проектів засобами інформаційних систем Предметом викладання дисципліни «Виконання проектних дій: Відстеження проекту засобами інформаційних систем» є аналіз проекту,  контроль за…

 38. Логістика

 39. Управління ланцюгами поставок

 40. Формування проектної команди Метою дисципліни є надання студентам знань методологічних основ у створення проектних команд за стандартами у галузі управління проектами і…

 41. Прийняття проектних рішень

 42. Соціальна та екологічна безпека в проекті Метою дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності» є формування загальних системних уявлень, теоретичних знань та практичних навичок щодо…

 43. Оцінка впливу ситуацій ризику Метою вивчення дисципліни «Оцінка впливу ситуацій ризику» є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок в області…

 44. Методи та моделі планування в проекті Метою викладання є надання студентам знань з теоретичних основ економіко-математичного моделювання: оптимізаційних задач та методів математичного…

Наверх